×

Všeobecné obchodní a platební podmínky pro Českou a Slovenskou republiku pro velkoobchodní prodej 

 

Tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky pro Českou a Slovenskou republiku velkoobchodu OLET firmy Olet s.r.o., Tylovo náměstí 650/4, 120 00,  Praha 2 - Vinohrady, IČ: 21026246 (dále jen „Podmínky“) upravují pravidla obchodně závazkových vztahů založených Rámcovou dohodou (dále jen „Dohoda“) mezi Prodávajícím a Kupujícím. 

Prodávající prohlašuje, že je výhradním prodejcem zboží značek Riese Struempfe, OXSOX, Zdravé ponožky, VIO, Giulia, Terri, Mura, Cleanique, Carl Ross a Taubert pro ČR a SR. Nákup veškerého zboží za uvedených podmínek je možný pouze po předložení příslušného živnostenského oprávnění, případně osvědčení o registraci k DPH a po sepsání Dohody. K akceptaci Dohody dojde i odesláním objednávky (zaškrtnutím příslušného pole objednávkového systému) s využitím objednávkového systému prostřednictvím obchodního zástupce při návštěvě u Kupujícího.

Kupující odesláním, resp. předáním objednávky Prodávajícímu vyjadřuje souhlas s uvedenými podmínkami. Aktuální znění Podmínek je vždy k dispozici v provozovně firmy, u obchodních zástupců nebo na stránkách www.olet.cz. 

Odebrané zboží bude Prodávajícím účtováno jednotlivými daňovými doklady pro každý obchodní případ zvlášť, přičemž každá splněná objednávka je samostatnou kupní smlouvou uzavřenou mezi uvedenými účastníky. Kupní smlouva a kupní cena jsou sjednány okamžikem, kdy Prodávající převzal (nebo v případě elektronické komunikace obdržel) objednávku Kupujícího 

Objednávky 

Kupující objednává zboží u Prodávajícího písemnou objednávkou prostřednictvím objednávkového sytému na internetové adrese www.olet.cz, kdy takto přijatou objednávku potvrdí Prodávající informačním emailem zaslaným na v objednávce uvedenou elektronickou adresu. Zboží lze případně objednat i prostřednictvím obchodních zástupců Prodávajícího (dále jen „Zástupce“), nebo emailem. Telefonické objednávky budou vyřízeny pouze po jejich následném písemném potvrzení. 

Kupující je oprávněn svou objednávku písemně zrušit nejpozději 24 hodin po obdržení potvrzení objednávky před expedicí zboží, v případě objednávky sezónního zboží (tzv. předobjednávky) pak nejpozději 21 dní po jejím uskutečnění. Stane-li se tak později, není Prodávající povinen na storno převzaté objednávky reflektovat. 

Objednávka musí obsahovat přesný popis objednávaného zboží, jeho množství a adresu místa dodání. 

V případě objednávky učiněné v rozporu s těmito Podmínkami nebo s v rozporu s akčními nebo časově omezenými podmínkami si Prodávající vyhrazuje právo úpravy množství a variant objednaného zboží bez předchozího upozornění. 

Ceny, slevy a platební podmínky 

Ceny jsou účtovány a platby jsou uskutečňovány v dohodnuté měně (CZK nebo EUR). V případě úhrady vystavené faktury v jiné, než dohodnuté, měně má Prodávající právo vyúčtovat a požadovat úhradu (oproti řádnému dokladu) případného, v jeho neprospěch vzniklého, rozdílu kurzovým přepočtem. Právo na zaplacení kupní ceny vzniká Prodávajícímu převzetím zboží Kupujícím. 

Prodávající nebo jeho Zástupci jsou oprávněni poskytnout Kupujícímu splatnost faktury za objednané dodané zboží. Dnem splatnosti (od vystavení faktury) se rozumí takto označený datum uvedený na vystaveném daňovém dokladu. 

Platby je možno provádět převodem vyúčtované částky na účet Prodávajícího nebo provedením přímé hotovostní platby v pokladně Prodávajícího či Zástupci Prodávajícího. Pokud však budou v souvislosti s provedenou platbou Prodávajícímu bankou naúčtovány náklady nebo poplatky s provedením transakce spojené, je tento oprávněn po Kupujícím požadovat zaplacení těchto nákladů, případně rozdílu fakturované a připsané částky. 

Kupujícímu může být nad rámec nabídky při splnění určitých podmínek poskytnuta individuální sleva, pouze však po odsouhlasení Prodávajícím. 

Nárok na jakoukoliv slevu či akční nabídku má pouze Kupující, jehož závazky vůči Prodávajícímu po lhůtě splatnosti jsou ve výši nula CZK nebo EUR a jenž v minulosti splatil své závazky vůči Prodávajícímu vždy nejdéle do 30 ti dnů po datu splatnosti. Sleva není právně vymahatelná. 

V případě prodlení se zaplacením faktury ze strany Kupujícího za dodané zboží nebo služby náleží Prodávajícímu právo požadovat zaplacení úroku z prodlení odpovídající ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Prodávající je také oprávněn krom zákonného úroku z prodlení vyúčtovat odběrateli i náklady spojené s vymáháním nezaplacených faktur, a to zejména paušální úhradu nákladú ve výši 200 CZK nebo 8 EUR za každé jednotlivé upozornění, jakož i paušální úhradu nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky ve výši 1200 CZK nebo 50 EUR, případně náklady právního zastupování v prokazatelné výši, či další náklady na vymožení pohledávky vynaložené a fakturované firmou, s níž má Prodávající uzavřenou smlouvu o vymáhání pohledávek v rámci náhrady škody. Pokud Prodávající tohoto práva využije, vyúčtuje tyto náklady zvláštním daňovým dokladem, případně provede vyúčtování při následující dodávce. 

Zaplacením se rozumí připsání celé fakturované částky na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře, zaplacením v hotovosti v pokladně Prodávajícího nebo Zástupci oproti příjmovému pokladnímu dokladu. 

V případě porušení smluvené povinnosti řádně a včas zaplatit dodané zboží nebo služby Kupujícím je tento povinen uhradit Prodávajícímu rovněž smluvní pokutu ve výši 5% z neuhrazené pohledávky. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 

Prodávající vrací přeplatky faktur a proplácí dobropisy na vrácené zboží výhradně bankovním převodem. Za tímto účelem sdělí Kupující Prodávajícímu platné číslo účtu, na který Prodávající peníze převede. V případě, že vznikne Kupujícímu přeplatek nebo mu bude vystaven dobropis na vrácené zboží a ani po výzvě nesdělí Prodávajícímu číslo účtu, na který lze přeplatek zaslat, bude tento po uplynutí splatnosti připraven k vyzvednutí v provozovně Prodávajícího. 

Prodávající je oprávněn započíst si pohledávky vůči Kupujícímu oproti svým závazkům, které má vůči Kupujícímu v souladu s ustanovením 

§ 1982 NOZ, a to prohlášením o provedení zápočtu. 

Prodávající je oprávněn postoupit případné pohledávky i bez souhlasu Kupujícího. 

Cena zboží je určena ceníkem Prodávajícího přístupným po přihlášení do velkoobchodního systému na adrese www.olet.cz. Jednotlivé ceny (s výjimkou mimořádných akcí a balení) jsou uváděny v CZK nebo EUR za kus nebo pár a neobsahují DPH! 

Konečné ceny zboží jsou přepočítávány dle odebraného množství případně dle individuálně poskytnutých podmínek. Cena 3 a cena 4 jsou platné pouze při odběru celých originálně balených kartonů. 

Prodávající si vyhrazuje právo v průběhu platnosti katalogu jednostranně měnit ceny a Podmínky a zároveň je povinen o těchto odběratele informovat. Kupující má současně oprávnění tyto podmínky či ceny nepřijmout a ve lhůtě do 15dní od oznámení od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je platné pouze tehdy, pokud je dáno na vědomí písemnou formou. Pokud tak ve lhůtě neučiní, má se za to, že nové ceny a Podmínky akceptuje. 

Kupující má možnost již na začátku rozhodného období nakupovat veškeré zboží za ceny v dohodnuté cenové variantě na základě dohodnutého minimálního obratu za dané období nebo má možnost zúčastnit se bonusového programu. Pokud nedojde ze strany Kupujícího ke splnění dohodnutého obratového limitu pro poskytnutí cenové výhody, Prodávající může vyúčtovat daňovým dokladem smluvní pokutu ve výši 10 % z částky rozdílu mezi dohodnutým a skutečně dosaženým obratem za rozhodné období. 

Doprava a dodací podmínky 

Dodávky zboží jsou realizovány prostřednictvím přepravní služby. 

V ČR je poskytováno službou GLS (dodávka do 24 hodin po odeslání) a dopravné účtováno částkou 75 CZK, doběrečné pak částkou 100 CZK; do SR pak službou GLS (dodávka do 48 hodin po odeslání) účtovanou částkou dopravného 6 EUR a doběrečného 8 EUR. 

Kupujícím v ČR a neplátcům DPH v SR bude k dopravnému připočítána DPH. 

Po dobu přepravy zodpovídá za riziko poškození, ztráty nebo zničení zboží Prodávající, okamžikem převzetí zboží Kupujícím přecházejí tato rizika z Prodávajícího na Kupujícího. Prodávající splní svou povinnost zboží dodat v okamžiku, kdy objednané zboží předá Kupujícímu, resp. kdy toto zboží předá dopravce oproti potvrzení Kupujícímu. 

Prodávající si vyhrazuje právo vyfakturovat Kupujícímu náklady spojené s balením a dopravou řádně objednaného zboží, odmítne-li jej Kupující převzít nebo nevyzvedne-li si jej ve lhůtě pro uložení a zboží se vrátí zpět Prodávajícímu a Kupující je povinen tyto náklady uhradit. 

Prodávající expeduje zboží současně s průvodními doklady, tj. dodacím listem a fakturou, vystavenou k tíži Kupujícího na zaplacení kupní ceny zboží. Faktura je daňovým dokladem se zákonnými náležitostmi, obsahuje popis dodaného plnění, celkovou cenu, příslušnou daň z přidané hodnoty a náklady na přepravu zboží Kupujícímu. Vlastnictví k prodanému zboží přechází na Kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny (výhrada vlastnického práva). 

Místo plnění 

Místem plnění se rozumí sídlo (v případě dohody) nebo jednotlivé provozovny Prodávajícího. Je-li zboží dodáváno prostřednictvím přepravců, rozumí se místem plnění místo, kde Kupující převezme od přepravce dodané zboží. 

Odstoupení od smlouvy, úpravy smlouvy 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Prodávající nedodá nebo není schopen dodat objednané zboží. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu a zaplacení smluvní pokuty nevylučuje právo na náhradu škody. 

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud Kupující poruší svou povinnost zaplatit kupní cenu včas, tj. pokud je v prodlení se zaplacením. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout objednávku Kupujícího, pokud nemá objednané zboží na skladě. 

Prodávající si vyhrazuje právo pozdržet nebo nevydodat objednávku v případě, že je Kupující v prodlení s platbou faktur za dříve odebrané zboží! Prodávající je oprávněn v případě rozhodnutí o dodávce objednaného zboží i přes prodlení s platbou Kupujícím účtovat při této dodávce, bez ohledu na dodané množství či smluvené podmínky, základní ceníkovou cenu a požadovat zaplacení této dodávky v hotovosti nebo předem. Převzetím takto upravené dodávky Kupujícím veškeré změny akceptuje. 

V případě, že Kupující vrací zpět řádně objednané a dodané zboží a žádá o vystavení dobropisu, aniž by k tomu měl právní nárok, je Prodávající oprávněn toto zboží převzít, ale pouze nepoškozené, v nezměněné kvalitě a v originálním balení. Zároveň je také Prodávající oprávněn stanovit odkupní cenu zboží odvozenou od aktuální ceny zboží. Prodávající si také vyhrazuje právo v případě převzetí zboží vráceného bez právního nároku naúčtovat Kupujícímu storno poplatek až do výše 50 % hodnoty vráceného zboží. Prodávající si dále vyhrazuje právo nepřevzít takto vracené zboží a požadovat celkovou úhradu vystavené faktury včetně úroku z prodlení a smluvních pokut, uplynulo-li více než 90 dní od vystavení daňového dokladu. 

Prodávající si rovněž vyhrazuje právo nepřevzít k vrácení zboží objednané a zakoupené Kupujícím. Prodávající vrací finanční plnění na základě vystaveného dobropisu výhradně na bankovní účet Kupujícího nebo dobropis použije k zápočtu s pohledávkou vůči Kupujícímu. 

Oprávnění jednat za Kupujícího a Prodávajícího 

Kupující je povinen Prodávajícímu nebo jeho zaměstnancům případně obchodnímu zástupci sdělit a prokázat veškeré údaje potřebné ke splnění zákonných povinností Prodávajícího. Pokud tyto informace nedoloží a neprokáže (zejména IČ DPH v případě dodání zboží do jiného členského státu, tedy nedoloží osvědčení o registraci k platbě DPH, je-li plátcem), bude Prodávající na Kupujícího hledět jako na neplátce DPH. V případě, že dojde k neoprávněnému čerpání výhod plynoucích z intrakomunitárnímu dodání na straně Kupujícího, je Prodávající oprávněn rozdíl v DPH Kupujícímu ihned po zjištění doúčtovat a Kupující je povinen tento rozdíl neprodleně uhradit, a to i v případě, pokud došlo k chybnému uplatnění vinou Prodávajícího. 

Veškeré úkony potřebné k naplňování této Smlouvy za Kupujícího může vykonávat majitel, statutární orgán Kupujícího nebo osoby pověřené Kupujícím dle § 430 a § 431 NOZ, přičemž Prodávající není povinen ověřovat oprávnění zástupce Kupujícího. Kupujícího zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, pokud byl Prodávající v dobré víře, že jednající osoba je k jednání oprávněna. 

Za Prodávajícího může tyto provádět majitel, a vyjma rozhodnutí týkajících se cenových a dodacích podmínek či akceptace vrácení zboží, i jeho zaměstnanci nebo pověřený Zástupce. 

Kupující je povinen průběžně informovat o změně svého právního postavení a podnikatelského oprávnění. Taktéž je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o změnách ve zplnomocnění osob, jednajících jménem Kupujícího. Za zneužití zplnomocnění plně odpovídá Kupující a zavazuje se uhradit Prodávajícímu škodu v plné výši, pokud tato vznikla. 

Čas plnění a převod vlastnictví 

Zboží je obvykle dodáváno do dvou pracovních dnů od objednání. Sezónní zboží a před objednávané zboží pak ve smluveném, předpokládaném termínu. Stanovený nebo požadovaný termín odběru zboží a případné sankce (smluvní pokuty) za zpoždění takového termínu dodání a škody vzniklé Kupujícímu z důvodu zpoždění termínu dodání zboží lze ujednat toliko doplňující dílčí dohodou mezi Kupujícím a Prodávajícím pro každý jednotlivý obchodní případ zvlášť. 

K přechodu vlastnického práva z Prodávajícího na Kupujícího dochází okamžikem úplného zaplacení kupní ceny (§ 2132 NOZ). 

Pokud Kupujícím nebude vyzvednuto nebo bude odmítnuto převzetí v případě zaslání přepravní službou předem nezaplacené zboží, které bylo řádně objednáno Kupujícím, je Prodávající oprávněn odstoupit od takové dodávky zboží, a již se nepokoušet o opakované dodání. 

V tomto případě má Prodávající právo požadovat a Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny objednaného a neodebraného zboží a náklady spojené s přepravou a skladováním. 

Převzetí dodávky a vrácení zboží 

Kupující při osobním odběru potvrdí převzetí zboží svým podpisem a uvedením čitelného jména a příjmení na dodacím listu nebo daňovém dokladu. Podpisem dodacího listu nebo daňového dokladu Kupující stvrzuje množství, jakost a druh dodaného zboží a to, že zboží nemá zjevné vady a poškození. 

Při větším osobním odběru zboží a též při přebírání zboží zaslaného prostřednictvím přepravní služby, pokud Kupující zjistí nekompletnost dodávky, záměnu sortimentu (oproti potvrzené objednávce) nebo poškození nebo vadu zboží, které nebyly způsobeny přepravou, je povinen uplatnit bezodkladně písemnou reklamaci, jinak bude dodávka považována za kompletní a bez závad. Kupující je i přes případné uplatnění reklamace na dodávku zboží povinen zaplatit kupní cenu v plné výši, v daném termínu a nespojovat uplatnění reklamace na dodávku zboží se zaplacením kupní ceny. 

Internetový prodej 

Internetový prodej zboží nabízeného Prodávajícím je povolen pouze po předchozí domluvě a za podmínek upravených zvláštním ujednáním. Prodávající upozorňuje, že prodávané značky mohou být registrovanými ochrannými známkami a jejich používání bez předchozího písemného souhlasu je porušováním vlastnických práv a Kupující si je vědom možných důsledků takového jednání. 

Právní vztahy Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým obchodním právem. Smluvní strany budou případné spory řešit přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou všechny spory vznikající z obchodně závazkových vztahů podle těchto podmínek rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 

Reklamace a vady (§ 2099 až § 2112 NOZ) 

Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Prodávající odevzdá Kupujícímu objednané zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadná jsou považována i plnění jiná než dohodnutá a vady v dokladech nutných pro užívání Zboží. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, která byla způsobena porušením povinnosti Prodávajícího. 

Reklamace musí být u Prodávajícího uplatněna vždy písemně, reklamace dodávky (množstevní) pak nejdéle do 5 dnů ode dne doručení (převzetí) zboží. 

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. 

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (tedy bezodkladně po převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství a tentýž následek má i nepřevzetí Zboží Kupujícím, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat. 

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Je-li Zboží vadné a jedná-li se o Zboží prodávanou za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží nebo právo na přiměřenou slevu. 

Škoda na Zboží vzniknuvší po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže by škoda byla způsobena porušením povinnosti Prodávajícího. Prodlením strany s převzetím Zboží vzniká druhé straně právo účtovat poplatek za uskladnění za každý den v obvyklé výši, případně Zboží po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co mu poskytla dodatečnou a přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, je-li Kupující v prodlevě s placením, kterým je předání Zboží podmíněno. 

Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující práva dle § 2106 NOZ. Kupující sdělí v takovémto případě písemně Prodávajícímu, jaké právo si zvolil. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 NOZ. Neoznámí-li však Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží. 

Prodávající neposkytuje záruku za jakost dle ust § 2113. Případné spory vzniklé v rámci reklamačního řízení budou řešeny dle ustanovení těchto Podmínek. 

Platnost od 1. 5. 2024