×

Rámcová dohoda

RÁMCOVÁ SMLOUVA č.      ze dne  


mezi Prodávajícím:
Firma: Olet s.r.o.
Sídlo: Tylovo náměstí 4, Praha 2
Zastoupená: Karel Polášek
E-mail: objednavky@olet.cz

IČO: 21026246
DIČ: CZ21026246

(dále jen “Prodávající”) 
a Kupujícím:

Firma: __KLIENT_NAZEVFIRMY__
Sídlo: __KLIENT_ADRESAFIRMY__
Zastoupená: __KLIENT_JMENO__ 
E-mail: __KLIENT_EMAIL__

IČO: __KLIENT_ICO__
DIČ: __KLIENT_DIC__

(dále jen “Kupující”) 


1. Předmět Dohody

S ohledem na dosavadní spolupráci a změny souvisejících právních úprav a procesů u Prodávajícího uzavírají smluvní strany tuto Dohodu, která upravuje podmínky prodeje zboží a služeb z nabídky Prodávajícího Kupujícímu. Tato Dohoda se uzavírá jako rámcová a bude naplňována dílčími nákupy a odběry zboží na základě aktuální nabídky Prodávajícího a objednávek Kupujícího. Obchodování se řídí ustanoveními NOZ, zněním této Dohody a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami Prodávajícího (dále jen „Podmínky“) platnými v okamžiku uzavření konkrétní kupní smlouvy, se kterými měl Kupující možnost neomezeně se před podpisem této Dohody seznámit a zavazuje se je dodržovat. Smluvní strany se zavazují poskytovat potřebnou součinnost k dosažení účelu této Dohody a poskytnout neprodleně informaci o případné situaci, která by mohla ohrozit řádné plnění této Dohody.

2. Práva a povinnosti Prodávajícího

Povinností Prodávajícího je zejména zajistit řádné plnění dodávky zboží v množství, jakosti a druhu daném požadavky Kupujícího a možnostmi Prodávajícího a předat Kupujícímu doklady nutné k převzetí zboží, jímž jsou dodací list a daňový doklad. Dále má povinnost předat Kupujícímu na jeho žádost aktuální znění Podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změn Podmínek v průběhu trvání této Dohody. S ohledem na ochranu osobních údajů a nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) má Prodávající povinnost chránit osobní údaje pomocí adekvátních bezpečnostních opatření, ohlašovat dozorovému úřadu případy porušení zabezpečení osobních údajů, získat souhlas se zpracováním osobních údajů a uchovávat záznamy o aktivitách týkajících se zpracovávání osobních údajů. 

3. Práva a povinnosti Kupujícího

Kupující se zavazuje odebrat a řádně a včas zaplatit zboží včetně případného dopravného, DPH nebo dalších povinných plateb v době splatnosti uvedené na daňovém dokladu. Uhradit cenu dle odstavce 4 této Dohody a dále cenu veškerých dohodnutých služeb poskytovaných Prodávajícím, které mají přímou souvislost s plněním této Dohody. Veškeré informace, které získal Kupující při plnění této Dohody, se zavazuje řádně zabezpečit proti zneužití a dále se zavazuje neposkytovat třetím osobám informace, které by mohly v obchodním styku poškodit Prodávajícího. Je dále povinen při dalším prodeji zboží třetím osobám vystupovat výhradně vlastním jménem a nespojovat jméno Prodávajícího se zbožím získaným na základě této Dohody. S ohledem na ochranu osobních údajů a nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) má Kupující právo požadovat vymazání svých osobních údajů, požadovat opravu chyb v osobních údajích, odmítnout zpracování osobních údajů a požadovat vyexportování osobních údajů.

4. Cena plnění a splatnost

Před uskutečněním každé objednávky má Kupující na webových stránkách www.olet.cz a b2b.olet.cz určeny smluvní nabídkové ceny, za které bude zboží dodáno. V případě změn cen po uskutečnění objednávky je Prodávající před uskutečněním dodávky předmětného zboží povinen Kupujícího informovat a Kupující má současně právo odmítnout jeho převzetí, případně ve lhůtě do 15dní odstoupit od kupní smlouvy, a to pouze písemnou formou. Splatnost jednotlivých vystavených faktur za dodané zboží se sjednává v délce ____14__ dnů od vystavení faktury. Při jednotlivých plněních může být ujednána i splatnost delší nebo kratší v souladu s ust. § 1963 NOZ. Kupujícímu může být při splnění určitých podmínek stanovených Prodávajícím poskytnuta sleva. V případě, že bude Prodávající po Kupujícím nucen vymáhat nezaplacené pohledávky formou upomínek či splátkovým kalendářem, je oprávněn za tyto úkony dle Podmínek účtovat manipulační poplatky. 

5. Další ujednání

Prodávající a Kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a internetové sítě (www), jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Kupující si je plně vědom své odpovědnosti a možných následků plynoucích z případného zneužití jemu sdělených hesel pro vstup do webového prostoru Prodávajícího na webových stránkách www.olet.cz a b2b.olet.cz (www). Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje Kupujícího, statutárních orgánů Kupujícího a jeho zaměstnanců budou užity pro účely vzájemných obchodních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím, statistiky a marketingu Prodávajícího v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů., a nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) k čemuž Kupující uděluje Prodávajícímu podpisem této Dohody souhlas na dobu jejího trvání a dále na 5 let po jejím ukončení. 

6. Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a řídí se platným právem České republiky a lze ji vypovědět pouze písemně v jednoměsíční výpovědní lhůtě každou ze smluvních stran a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. V případě požadavku na vymazání osobních údajů a pří odmítnutí zpracování osobních údajů ze strany Kupujícího má nicméně Prodávající právo odstoupit od této Dohody okamžitě s účinností ihned po doručení výpovědi. Libovolné změny a dodatky k této Dohodě je možno provádět pouze písemně formou dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Jednotlivé případy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními NOZ v platném znění a Podmínkami prodávajícího (§ 1751 NOZ). Odchylná ujednání v Dohodě mají před zněním Podmínek přednost.  Kupující měl možnost si Dohodu řádně přečíst a seznámit se se všemi jejími částmi. Dohoda je považována za řádně uzavřenou a platnou uskutečněním první objednávky prostřednictvím systému elektronického systému na adrese olet.cz nebo b2b.olet.cz buďto po přihlášení Kupujícího případně prostřednictvím obchodního zástupce Prodávajícího anebo signováním dohody oběma stranami.